Konstandini: “Zbritja në ferr”, ngjallja e Evës dhe Adamit

Vepër e piktorit shqiptar të mesjetës, “Zbritja në ferr” dekoronte ikonostasin e kishës “Burimi Jetëdhënës” dhe bën pjesë në ciklin e dodekaorton.

Në këtë ikonë që ruhet në fondin e Muzeut të Artit Mesjetar në Korçë, paraqitet Krishti, i cili, zbret triumfues në ferr. Krishti paraqitet në qendër të kompozimit dhe shkel mbi portat e ferrit, që i ka shpërthyer.

Ai ngre nga vdekja Adamin dhe Evën, të cilët, paraqiten në një sargofag antik. Në dorën e majtë, ai mban një skeptër. Nga kryqi i fitores nga ana e pasme, duket një copë e kuqe dhe mbrapa Krishtit në lavdi, shfaqet ushtria e engjëjve duke mbajtur shigjeta.

Në anën e majtë të Krishtit, paraqitet Johan Pagëzori, i cili, bën një përkulje gjithë nderim dhe pas tij, paraqiten profetë, mbretër, si dhe grupi i të drejtëve.

Poshtë dyerve të thyera në ferr është pikturuar Satanai, zjarri dhe zinxhirët, me të cilët ishin lidhur dy sarkofagët.

Në pjesën e sipërme të ikonës, janë paraqitur shkëmbinj në një reliev tepër të thyer, që përbëjnë mjedisin ku zhvillohet skena. Në ikonën punuar prej ti, mjeshtri Konstandin nga Korça, shkruan vetëm vitin kur e ka pikturuar subjektin: 1770.